Witamy w Forgas.pl!

Przełącznik Nav

+48 795 690 479

Zamknij
 • Menu
 • Setting

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORGAS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORGAS

I.    Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy FORGAS („Sklep Internetowy”) dostępny na stronie internetowej www.forgas.pl („Strona Internetowa”) jest prowadzony przez BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu, 61-132, ul. Inflancka 20/58; NIP: 7171663662; REGON: 0302831090 („Sprzedawca”).
 2. Sklep Internetowy jest przeznaczony do umożliwienia zainteresowanym, będącym przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, dokonywania zakupu towarów od Sprzedawcy w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla konsumentów. Konsumenci mogą dokonywać zakupu towarów od Sprzedawcy wyłącznie po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i po indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy sprzedaży.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwe po zarejestrowaniu i utworzeniu konta użytkownika („Konto”) oraz po złożeniu zamówienia („Zamówienie”).
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym i świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).
 6. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej. Regulamin można utrwalić, pozyskać, przechowywać i odtwarzać w każdym czasie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera lub innego odpowiedniego nośnika danych.
 7. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kupującym, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która:
  1. korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, o których mowa w pkt. II Regulaminu lub
  2. zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. („Kupujący”).

II.    Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej na rzecz Kupujących usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;
  2. umożliwieniu posiadaczowi Konta złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  3. umożliwianiu zainteresowanym otrzymywania drogą mailową Newslettera; („Usługi Elektroniczne”).
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. W celu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym należy na Stronie Internetowej, w zakładce „Konto”, kliknąć pole „MOJE KONTO”, a następnie:
  1. prawidłowo wypełnić formularz rejestracji zawierający następujące dane Kupującego: imię, nazwisko, NIP kupującego, adres e-mail,
  2. ustalić indywidualne hasło użytkownika (poprzez dwukrotne wpisanie w odpowiednie okna dialogowe tego samego, wybranego przez Kupującego hasła);
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 (61-132 Poznań) danych osobowych: imienia, nazwiska, adresów dostawy, adresu poczty elektronicznej, telefonu na potrzeby realizacji zamówień;
  4. potwierdzić, że Kupujący jest świadomy, że:
   − administratorem danych osobowych jest BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 61-132 Poznań („Administrator”)
   − kontakt z Administratorem, od 25 maja 2018 roku: BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 61-132 Poznań adres e-mail: magda.bogusz@gmail.com
   − dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień
   − dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody
   − przysługuje prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
   − przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   − podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  5. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i potwierdzić zapoznanie się z tymi postanowieniami oraz ich akceptację (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);
  6. kliknąć pole „UTWÓRZ KONTO”.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy:
  1. zarejestrować się i utworzyć Konto zgodnie z postanowieniami pkt. II.3 Regulaminu (a w przypadku Kupujących, którzy posiadają już Konto – zalogować się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła);
  2. wypełnić formularz zamówienia dostępny na Stronie Internetowej (zakładki: „Koszyk” – „Adres wysyłki” – „Metody dostawy”-„Formy płatności”-„Dane billingowe” – „Akceptacja regulaminu i polityki prywatności”-„Podsumowanie”);
  3. sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia ( „Podsumowanie”) i dokonać ewentualnych korekt;
  4. kliknąć pole „Złoż zamówienie”.
 5. W celu otrzymywania Newslettera należy na Stronie Internetowej w rubryce „Newsletter”:
  1. wpisać w odpowiednim oknie dialogowym adres e-mail, na jaki ma być przesyłany Newsletter;
  2. kliknąć pole „SUBSKRYBUJ”;
  3. potwierdzić, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 (61-132 Poznań) moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania przez BMCC Magdalena Bogusz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy informacji dotyczących produktów, nowości, wyprzedaży, ofert specjalnych, promocji na stronie Forgas.pl
  4. potwierdzić, że: Jestem świadom/a, że:
   • administratorem moich danych osobowych jest BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 61-132 Poznań („Administrator”),
   • kontakt z Administratorem, od 25 maja 2018 roku: BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 20 m.58 61-132 Poznań adres e-mail: magda.bogusz@gmail.com
   • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania towarów i usług Administratora,
   • moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
   • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i potwierdzić zapoznanie się z tymi postanowieniami oraz ich akceptację (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna dialogowego);
  6. kliknąć pole „SUBSKRYBUJ”;
 6. Do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. o której mowa w pkt. II.1.1 Regulaminu, dochodzi z momentem utworzenia przez Kupującego Konta w Sklepie Internetowym (umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony);
  2. o której mowa w pkt. II.1.2 Regulaminu, dochodzi z momentem rozpoczęcia wypełniania przez Kupującego formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym (umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – do momentu zakończenia lub przerwania procedury składania Zamówienia);
  3. o której mowa w pkt. II.1.3 Regulaminu, dochodzi z momentem zaznaczenia przez zainteresowanego pola „SUBSKRYBUJ” w rubryce „Newsletter” na Stronie Internetowej (umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony).
 7. Umowy, o których mowa w pkt. II.1.1 i 3 Regulaminu mogą być wypowiedziane przez Kupującego ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailem na adres podany w dziale Kontakt na stronie www.forgas.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 8. Umowy, o których mowa w pkt. II.1.a) i c) Regulaminu mogą być wypowiedziane przez Sprzedawcę z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia mailem lub na piśmie, na udostępniony Sprzedawcy adres.
 9. Sprzedawca określa następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
   1. Kupujący przy rejestracji, logowaniu i składaniu Zamówienia jest na bieżąco informowany o nieprawidłowym wypełnieniu poszczególnych okien dialogowych, uniemożliwiającym rejestrację, logowanie lub złożenie Zamówienia;
   2. w każdym czasie, po zalogowaniu na swoje Konto, Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania lub aktualizowania danych wprowadzonych w trakcie rejestracji;
   3. w trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia pola „Złóż zamówienie”, Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania danych dotyczących danego Zamówienia;
   4. po wypełnieniu wszystkich okien dialogowych Zamówienia, Sklep Internetowy generuje zbiorczą informację dla Kupującego na temat danych Kupującego oraz składanego Zamówienia, celem umożliwienia Kupującemu sprawdzenia wprowadzonych danych i ewentualnej samodzielnej ich korekty;
   5. korekty Zamówienia po jego złożeniu, a przed jego przyjęciem przez Sprzedawcę można dokonać także poprzez wysłanie maila do Sprzedawcy na adres podany w dziale Kontakt na stronie www.forgas.pl; korekta Zamówienia po jego przyjęciu przez Sprzedawcę jest możliwa wyłącznie za jego zgodą.
 10. Sprzedawca poniżej podaje wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. oficjalna lista wspieranych przeglądarek internetowych: http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/system-requirements_browsers.html
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  5. zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 11. Kupujący obowiązany jest:
  1. korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;
  2. powstrzymać się od dostarczania do systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym;
  3. podawać swoje dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać mailem na adres podany w dziale Kontakt na stronie www.forgas.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. W reklamacji należy podać rodzaj nieprawidłowości i czas ich wystąpienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, i poinformuje zgłaszającego o wyniku postępowania reklamacyjnego na adres mailowy wskazany przez niego w reklamacji.
 13. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych są zawierane w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory pozostające w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

III.    Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej, w szczególności informacje o towarach i ich cenach zamieszczone w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 2. Zamówienie składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdza Kupującemu drogą mailową otrzymanie Zamówienia.
 4. Kupujący jest związany swoją ofertą (Zamówieniem) do upływu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III.3 Regulaminu.
 5. W terminie, o którym mowa w pkt. III.4 Regulaminu, Sprzedawca może złożyć Kupującemu drogą mailową:
  1. oświadczenie o przyjęciu Zamówienia – wówczas dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży o treści odpowiadającej treści Zamówienia;
  2. oświadczenie o odmowie przyjęcia Zamówienia – wówczas nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży (nie dochodzi do realizacji Zamówienia).
 6. Wyłącza się możliwość milczącego przejęcia oferty przez Sprzedawcę. Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca nie złoży Kupującemu żadnego z oświadczeń, o których mowa w pkt. III.5 Regulaminu, nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży, a Kupujący z upływem tego terminu przestaje być związany złożoną ofertą (Zamówieniem).
 7. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia bez wskazywania przyczyny.
 8. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 9. Do umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia.
 10. Sprzedawca określa następujące zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania Kupującemu treści umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. Sprzedawca utrwala i zabezpiecza w systemie teleinformatycznym treść umowy sprzedaży;
  2. Treść umowy sprzedaży jest dostępna dla Kupującego po zalogowaniu na Konto; dodatkowo zostaje ona potwierdzona Kupującemu przez Sprzedawcę drogą mailową;
  3. Sprzedawca zapewnia, że treść umowy sprzedaży jest chroniona przed dostępem osób trzecich;
  4. Potwierdzeniem umowy sprzedaży jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT, którą Sprzedawca dostarcza Kupującemu razem z towarem.
  5. Postanowienia Regulaminu, które mają zastosowanie do umowy sprzedaży są udostępniane Kupującemu w trybie opisanym w pkt. I.6 Regulaminu.

IV.    Płatności w Sklepie Internetowym

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich. Cena każdego towaru wyrażona jest w kwocie netto. W przypadku zmiany cen w Sklepie Internetowym, dla danej umowy sprzedaży obowiązująca jest cena towaru z daty złożenia Zamówienia. 
 2. Wraz z ceną za zamówione towary Kupujący zobowiązany jest uiścić następujące koszty dodatkowe:
  1. w przypadku gdy łączna wartość netto towarów (poza kategorią "Przyłącza gazu") stanowiących przedmiot danego Zamówienia nie przekracza kwoty 2000,00 PLN – opłatę za wysyłkę w wysokości:
   - Paczka do 30kg – 13 PLN netto,
   - Paczka od 30,01kg – 60kg - 26 PLN netto, 
   - Paczka powyżej 60kg - 95 PLN netto;
  2. w przypadku produktów z kategorii "Przyłącza gazu" np. podejść, kolumn etc. – opłatę za wysyłkę w wysokości:
   • - 1-2 szt - 22 zł
   • - 3-4 szt - 44 zł
   • - 5-6 szt - 66 zł
   • - 7-8 szt - 88 zł
   • - 9 -10 szt - 110 zł
   • - 11-12 szt - 132 zł
   • - 13-14 szt - 154 zł
   • - 15-16 szt - 176 zł
   • - powyżej 17 szt koszt wysyłki  - 190 zł
  3. w przypadku gdy łączna wartość netto towarów (poza kategorią "Przyłącza gazu") stanowiących przedmiot danego Zamówienia jest wyższa niż 2000,00 PLN – opłatę za wysyłkę ponosi Sprzedawca.
 3. Łączna kwota do zapłaty z tytułu realizacji danego Zamówienia, uwzględniająca wartości brutto zamówionych towarów oraz opłat dodatkowych jest każdorazowo podana w rubryce „Suma łączna z podatkiem” w zakładce „Podsumowanie”.
 4. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem / przelewem bezpośrednim) w systemie Blue Media z wykorzystaniem: płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  MultiTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank),  MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Alior Sync (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
   (Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Kupujący zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, a po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony Sklepu Internetowego), lub
  2. tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
  Wyboru formy płatności dokonuje Kupujący zaznaczając odpowiednie okno dialogowe w zakładce „Forma płatności”.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, Sprzedawca zwróci w całości otrzymaną wpłatę na rachunek, z którego została dokonana.

V.    Dostawa towaru zakupionego w Sklepie Internetowym

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz po otrzymaniu płatności z tego tytułu, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia.
 2. Termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od stopnia dostępności towaru wskazanego przy jego opisie w Sklepie Internetowym. W przypadku towaru oznaczonego jako:
  1. „w magazynie" - towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, wysyłka nastąpi w terminie do 3 dni roboczych;
  2. „niedostępny”  - termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od możliwości pozyskania danego towaru przez Sprzedawcę od jego dostawcy; o możliwym terminie realizacji Zamówienia należy zapytać Sprzedawcę.
  Powyższe terminy należy liczyć od dnia spełnienia warunków opisanych w pkt.V.1 Regulaminu.
 3. Zakup towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy miejsce ich dostawy wskazane w Zamówieniu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałych przypadkach zakup jest możliwy wyłącznie po skontaktowaniu się z Sprzedawcą (dane w zakładce Kontakt na stronie www.forgas.pl) i po indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy sprzedaży.
 4. Dostawa zamówionych towarów nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej wybranej przez Sprzedawcę - w terminie do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę;
 5. W przypadku gdy łączna wartość netto towarów stanowiących przedmiot danego Zamówienia jest wyższa niż 2000,00 PLN netto (poza kategorią "Przyłącza gazu"), koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca. W pozostałych przypadkach, Kupujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wysyłkę, o której mowa w pkt. IV.2.1 i 2.2 Regulaminu.
 6. Terminy wysyłki i dostawy poszczególnych towarów podane w Sklepie Internetowym mają wyłącznie charakter orientacyjny.
 7. W przypadku ewentualnych opóźnień w wysyłce i dostawie towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Kupujący może uzyskać informacje o terminie wysyłki i dostawy towaru po kontakcie ze Sprzedawcą (dane w zakładce Kontakt na stronie www.forgas.pl).
 9. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

VI.    Zwrot towarów

 1. Za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie lub mailem Kupujący ma możliwość zwrotu towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Wniosek o umożliwienie zwrotu towaru może być złożony mailem (dane w zakładce Kontakt na stronie www.forgas.pl) lub na piśmie (na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie), w terminie 7 dni od daty odbioru towaru przez Kupującego. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrzone przez Sprzedawcę.
 3. Zwrot towaru nie jest możliwy, jeżeli towar jest uszkodzony, używany, niekompletny, w jakikolwiek inny sposób zmieniony w stosunku do stanu pierwotnego lub nie zawiera oryginalnego opakowania (opakowanie nie może być uszkodzone).
 4. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towaru w formie przesyłek płatnych za pobraniem.
 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury sprzedaży, a na opakowaniu dopisać „Zwrot towaru”. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 6. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki zwrotu towaru określone powyżej w pkt. VI Regulaminu, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za zwrócony towar przelewem na rachunek, z którego została dokonana jej zapłata, chyba że strony postanowiły inaczej.

VII.    Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma BMCC Magdalena Bogusz z siedzibą w Poznaniu (61-132) na ulicy Inflanckiej 20 m. 58. Skontaktować się można za pomocą telefonu +48 795 690 479 oraz poczty e-mail: biuro@forgas.pl lub bezpośrednio z administratorem danych: Magdaleną Bogusz, adres e-mail: magda.bogusz@gmail.com. Informacje można uzyskać również informacje poprzez stronę www.forgas.pl, zakładkę Kontakt.
 2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych oraz umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Usług Elektronicznych i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres email: biuro@forgas.pl wraz z informacją, że proszą Państwo o usunięcie danych.
 5. Udostępnianie zgromadzonych danych przez Sprzedawcę osobom trzecim może odbywać się jedynie zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Niniejszym zamieszczamy link do Obowiązku informacyjnego z którym prosimy się zapoznać – Link do Polityki prywatności i obowiązku informacyjnego.

VIII.    Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 roku.